Nowelizacja prawa upadłościowego

4 lutego 2020

Kierunek zmian

Już dnia 24 marca 2020 roku wejdzie w życie duża nowelizacja prawa upadłościowego. Większość wprowadzanych zmian ma na celu uproszczenie proceduryskrócenie czasu trwania całego postępowania. Zadaniem zmian jest również odciążenie sądów poprzez przekazanie części przysługujących im uprawnień w ręce syndyków.

Więcej upadłych konsumentów

W wyniku zmian zdecydowanie prostsze stanie się otwarcie postępowania upadłościowego względem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po wejściu w życie nowelizacji znikną przesłanki uniemożliwiające do tej pory ogłoszenie upadłości przez osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.O ogłoszeniu upadłości nie będzie decydować kwestia zawinienia dłużnika, a stan jego niewypłacalności. Ułatwienie to ma przyczynić się do zwiększenia liczby przeprowadzanych w Polsce postępowań. Jak wynika bowiem z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2018 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wyniosła 6.552 przy 12.719 złożonych wniosków; w 2017 roku ogłoszono 5.470 upadłości konsumenckich przy 11.120 złożonych wniosków, zaś w 2016 roku 4.447 przy 8.694 wnioskach. Tymczasem –  jak przekazano w komunikacie – „w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, rocznie przeprowadza się ok. 130 tys. postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, w USA – ponad 700 tys., we Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., a w Niemczech – ok. 80 tys.”.

Sytuacja najmniejszych przedsiębiorców

Wprowadzane uproszczenia dotyczyć będą nie tylko upadłości konsumenckiej. Istotna zmiana obejmie również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obecnie mogą one ogłosić upadłość na tych samych zasadach co spółki, a w wielu przypadkach nie jest to możliwe z powodu niewystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania. Na gruncie nowych przepisów samozatrudnionieni będą traktowani tak samo jak konsumenci. Dla przykładu, będą mogli skorzystać z ochrony przed bezdomnością, bowiem z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania dłużnika może zostać wydzielona kwota odpowiadająca przeciętnemu dwuletniemu czynszowi za najem w tej samej miejscowości. Zmiana przepisów bez wątpienia poprawi sytuację osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Lidia Szofińska – aplikant adwokacki

Ilona Kotiuszko – asystent