Nota prawna

wskazująca na zasady korzystania ze strony internetowej www.poznan-adwokaci.pl

 1. Strona www.poznan-adwokaci.pl prowadzona jest wspólnie przez: 
  1. adwokata Jakuba Antkowiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jakub Antkowiak z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723, 
   wpisanego na listę adwokatów prowadzoną  przez  Okręgową  Radę Adwokacką w  Poznaniu  pod numerem: 3169, zobowiązanego do przestrzegania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (organem właściwym do wnoszenia skarg na nieetyczne postępowanie adwokata jest Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu)
  2. radcę prawnego Piotra Gębiak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Gębiak z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030,
   wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną  przez  Okręgową  Izbę Radców Prawnych w  Poznaniu  pod numerem: PZ-3123, zobowiązanego do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (organem właściwym do wnoszenia skarg na nieetyczne postępowanie radcy prawnego jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu)
  3. radcę prawnego Katarzynę Antkowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Antkowiak z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7752529899, REGON: 30108962,
   wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną  przez  Okręgową  Izbę Radców Prawnych w  Poznaniu  pod numerem: PZ-3112, zobowiązaną do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (organem właściwym do wnoszenia skarg na nieetyczne postępowanie radcy prawnego jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu)
  4. adwokat Sabinę Kaszkowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sabina Kaszkowiak z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093,
   wpisaną na listę adwokatów prowadzoną  przez  Okręgową  Radę Adwokacką w  Poznaniu  pod numerem: POZ/Adw/3536, zobowiązaną do przestrzegania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (organem właściwym do wnoszenia skarg na nieetyczne postępowanie adwokata jest Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu)

działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-744), Al. Marcinkowskiego 1/6,NIP: 7831763974, REGON:  368149613, zwanych dalej Administratorem.

 1. Użytkownicy korzystający ze strony internetowej mogą ujawniać swoje dane osobowe. Zasady ich przetwarzania opisane zostały w Polityce prywatności. 
 2. Strona internetowa ma charakter informacyjny, tj. jej celem jest poinformowanie Państwa o prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Dodatkowo strona stwarza możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem (z uwagi na ujawnione na niej dane kontaktowe) oraz umożliwia dostęp do treści umieszczanych przez Administratora w zakładce Aktualności. 
 3. W związku z informacyjnym charakterem strony, umieszczane na niej treści nie stanowią świadczenia usług prawnych. Innymi słowy, zastosowanie się do tych treści, może rodzić inne skutki czy konsekwencje prawne, niż te opisane, albowiem zależą one od indywidualnej sytuacji prawnej danej osoby czy indywidualnego kontekstu prawnego danego problemu. 
 4. Nawiązanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem strony, a więc np. poprzez przesłanie komunikatu na wskazane na stronie adresy e-mailowe, czy kontakt telefoniczny na wskazane na stronie numery telefonów nie jest równoznaczny z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług pomocy prawnej. Umowa o świadczenie usług prawnych zawierana zostaje dopiero w razie wyraźnego potwierdzenia przez Administratorów (w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności) ewentualnie zawarcia pomiędzy stronami umowy regulującej zasady współpracy.
 5. Właścicielem treści publikowanych na stronie jest Administrator lub Administrator korzysta z tych treści na podstawie właściwych licencji.  Administrator nie udziela nikomu zgody czy zezwolenia na powielanie tych treści, ich kopiowanie,  modyfikowanie,  publikowanie  czy  opracowywanie.  
 6. Korzystając ze stron internetowych należy pamiętać o zagrożeniach, które mogą się wiązać z takim korzystaniem. Strona Administratora posiada certyfikat SSL i nie stosuje interaktywnych formularzy kontaktowych.  
 7. Korzystający ze strony zobowiązani są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności przesyłania treści  niezgodnych  z  prawem  czy  zawierających  szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy).