Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Administratorem, np. poprzez przesłanie wiadomości

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Antkowiak Gębiak i Wspólnicy spółka cywilna (wspólnicy spółki: adwokat Jakub Antkowiak, radca prawny Piotr Gębiak, radca prawny Katarzyna Antkowiak, adwokat Sabina Kaszkowiak). Nasze dane kontaktowe: Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61 – 745 Poznań, e – mail: sekretariat@poznan-adwokaci.pl.

II. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu:

a) nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem – test równowagi dostępny na życzenie;
b) jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

III. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) Podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu czy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Aktualny wykaz odbiorców Państwa danych dostępny u Administratora. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. 

IV. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, Państwa danych –  po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane. Dane będą przechowywane maksymalnie  do 2 lat od ostatniego kontaktu, jaki Państwo z nami mieliście. Okres 2 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni kontakt. 

V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

  • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
  • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego 

f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VI. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych oznacza brak możliwości skontaktowania się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na wiadomość.