Klauzula informacyjna dla Klientów, w tym dla Klientów z urzędu

I. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc:  

 • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
 • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
 • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030; 
 • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

zwani dalej Współadministratorami.

II. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie. 

IV. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych – na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
 2. w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług prawnych – na podstawie zawartej umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
 3. w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem  z urzędu – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO) 
 4. w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków – na podstawie przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
 5. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO) – test równowagi dostępny na życzenie.

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania),  naszej firmie księgowej, firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
 2. odrębnym od nas administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na Państwa rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, tj. właściwe świadczenie pomocy prawnej (zgodnie ze sztuką zawodu), wymaga ujawnienia danych tym podmiotom:
 • są to podmioty, które z racji świadczonych usług traktowane są jako odrębni od nas  administratorzy danych, samodzielnie decydujący o sposobach i zasadach przetwarzania Państwa danych np. notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi – zasady wykonywania zawodu przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
 • są to urzędy, organy państwowe, organy administracji, sądy i inne instytucje publiczne – zasady przetwarzania danych przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
 1. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
 2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 3. Państwa dane pozyskane w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem z urzędu – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 4. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy –  przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
 5. Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej. 

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

IX. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

X. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.