Klauzula informacyjna dla Klientów

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Antkowiak Gębiak i Wspólnicy spółka cywilna (wspólnicy spółki: adwokat Jakub Antkowiak, radca prawny Piotr Gębiak, radca prawny Katarzyna Antkowiak, adwokat Sabina Kaszkowiak). Nasze dane kontaktowe: Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61 – 745 Poznań, e – mail: sekretariat@poznan-adwokaci.pl.

II. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia umowy o świadczenia usług prawnych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą;
b) w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług prawnych:

 • na podstawie zawartej umowy,
 • na podstawie przepisów prawa regulujących zasady wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego (ustawa Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych);
 • na podstawie przepisów korporacyjnych regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej przez adwokata czy radcę prawnego (regulaminy wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego, kodeksy etyki adwokata czy radcy prawnego) 
 • na podstawie przepisów prawa odnoszących się do Państwa sytuacji prawnej, w stosunku do której świadczymy na Państwa rzecz pomoc prawną;

c) w celu świadczenia pomocy prawnej z urzędu – jeśli są Państwo klientem z urzędu:

 • na podstawie przepisów prawa regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej z urzędu,
 • na podstawie przepisów prawa regulujących zasady wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego (ustawa Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych);
 • na podstawie przepisów korporacyjnych regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej przez adwokata czy radcę prawnego (regulaminy wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego, kodeksy etyki adwokata czy radcy prawnego) 
 • na podstawie przepisów prawa odnoszących się do Państwa sytuacji prawnej, w stosunku do której świadczymy na Państwa rzecz pomoc prawną;

d) w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, które musimy realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z zawartą z Państwem umową, np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego);
e) w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  – test równowagi dostępny na życzenie.

III. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, firmie księgowej;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) innym administratorom, przy pomocy których wykonujemy zawartą umowę, np. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym.

Aktualny wykaz odbiorców Państwa danych dostępny na życzenie. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. 

IV. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

a) cel – zawarcia umowy:

 • okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,

b) cel – wykonywanie zawartej umowy:

 • okres 5 lat od zakończenia jej wykonywania (z uwagi na okres zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej);

c) celu – wypełnianie  obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa:

 • do czasu wypełnienia tych obowiązków, 
 • a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane 
 • lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków,

np. dokumentacja księgowa odnosząca się do zawartej z nami umowy – przechowywana będzie przez okres 5  lat od końca roku kalendarzowego, w którym skończyliśmy świadczyć na Państwa rzecz pomoc prawną;

d) celach – dowodowych i potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami:

 • do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz rozliczenia wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług;
 • a następnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi (z uwagi na okres odpowiedzialności dyscyplinarnej). 

V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
 • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego 

f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VI. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.