Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

I. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc:  

 • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
 • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
 • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030; 
 • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

zwani dalej Współadministratorami.

II. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania  Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl 

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie. 

IV. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji:
 • na podstawie przepisów prawa, a dokładnie ustawy Kodeks pracy – dotyczy takich Państwa danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • na podstawie Państwa zgody  – inne dane niż wskazane powyżej. Państwa zgoda wyrażona zostaje poprzez fakt przekazania nam tych danych w związku z rekrutacją;
 1. w celu przeprowadzenia przyszłej rekrutacji – na podstawie Państwa zgody. 

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom – podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Państwa danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania rekrutacją), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
 2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

 • przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji, w ramach której przekazaliście nam swoje dane;
 • przez okres do 2 lat po zakończeniu aktualnej rekrutacji, w ramach której przekazaliście nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych także w przyszłych rekrutacjach.

VIII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

IX. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

X. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: 

 1. Aktualna rekrutacja.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli przeprowadzić proces rekrutacji. Uprzejmie prosimy ograniczyć zakres podawanych w dokumentach rekrutacyjnych danych do:  imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Prosimy nie podawać innych danych.

 1. Wykorzystanie danych podanych na potrzeby aktualnej rekrutacji w przyszłych rekrutacjach.

Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do tego, abyśmy rozważyli Państwa kandydaturę w przyszłych rekrutacjach.
Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach, na podstawie dokumentów złożonych w ramach aktualnej rekrutacji, prosimy  o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach rekrutacyjnych,  w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c..”. (podpis).