Polityka Prywatności

Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
z siedzibą w Poznaniu, przy Alejach Marcinkowskiego 1/6

Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana dnia 20 lipca 2020  roku i obowiązuje od dnia 20 lipca 2020 r. wszystkich: Użytkowników strony www.poznan-adwokaci.pl (dalej jako Strona); osób kontaktujących się z nami; korzystających z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook); będących naszymi Klientami; nie będących naszymi Klientami, ale których dane posiadamy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów; ubiegających się o zatrudnienie.

Poprzednie wersje:  dostępne do wglądu tutaj
Aktualna zmiana w treści dokumentu spowodowana jest zaprzestaniem korzystania przez Współadministratorów z funkcjonalności Google Analytics na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o których będziemy informować stosownym komunikatem na Stronie. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych. 

Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania). 

Spis treści

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami. 

III. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

IV. Jak zbieramy Państwa dane?

V. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
B. Prawo do sprostowania danych.
C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
E. Prawo do przenoszenia danych.
F. Prawo do sprzeciwu.
G. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
H. Prawo do wycofania zgody.
I. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

A. Informacje ogólne.
B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
C. Pliki cookie.

VII. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.

VIII. Klauzula informacyjna dla Klientów, w tym dla Klientów z urzędu.

IX. Klauzula informacyjna dla osób trzecich, które nie są naszymi Klientami, a których dane posiadamy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów. 

X. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

XI. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. z siedzibą w Poznaniu, którzy współadministrują danymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania. 

Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.

Wspólnikami spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. są:

 • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
 • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
 • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
 • Sabina Kaszkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON: 368149613,

zwani dalej Współadministratorami.

Istotne dla Ciebie informacje o współadministrowaniu znajdziesz zaraz poniżej w pkt 2.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami.

Więcej

W związku z tym, że spółka cywilna Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej również jako: spółka cywilna lub Kancelaria) działa na zasadzie współadministrowania, Państwa Dane Osobowe są współadministrowane przez wspólników tej spółki cywilnej – wykaz tych podmiotów znajdziesz tutaj. Innymi słowy w ramach spółki cywilnej wspólnie decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych, które posiadamy.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę w sprawie współadministrowania danymi. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów.

Istotne dla Państwa postanowienia zawartej przez nas umowy o współadministrowanie, znajdują się poniżej:

 1. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E przez Wspólników spółki cywilnej w celu: rozwijania Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 2. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak,
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane przez Współadministratora do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.

Każdy z Współadministratorów dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego z nich można zwrócić się ze wszelkimi pytaniami.

III. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Więcej
 1. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.
 2. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:
  1. pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
  2. zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;
  3. przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
  4. dbamy o aktualność i poprawność Państwa danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
  5. ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
  6. realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
  7. chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;
  8. jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
  9. stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;
  10. w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
   • zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
   • zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
   • zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

IV. Jak zbieramy Państwa dane?

Więcej

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej, składanych dokumentach rekrutacyjnych, czy zawieranej z nami umowie lub przekazywanych dokumentach związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz przez naszą kancelarię, pomocy prawnej.

Posiadamy również dane osób trzecich, które nie są naszymi Klientami, a które otrzymaliśmy od naszych Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz pomocy prawnej – więcej.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookies. Na ten temat przeczytasz w odrębnym dokumencie, tj. naszej Polityce cookies.

V. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.

UWAGA! Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami,  z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację Państwa takich praw jak: prawa dostępu do danych, prawa do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu – będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

Z zastrzeżeniem jako powyżej, w każdej innej sytuacji, przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawa dostępu do danych,
 2. prawa do sprostowania danych,
 3. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawa do przenoszenia danych,
  Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
 7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 8. prawo do wycofania zgody,
  Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
 1. Żądania mogą być wnoszone:
  1. drogą tradycyjną na adres: PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań;
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy: rodo@poznan-adwokaci.pl;
  3. osobiście w naszej siedzibie, tj. na Alejach Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań;
 2. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 3. Przy zgłoszeniu żądania powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
 4. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 5. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 6. Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
 7. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 8. Komunikacja i działania podejmowane w związku z realizacją Państwa praw są, co do zasady, wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
 9. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przez państwo uzupełnione i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaną Państwo pouczeni.
 10. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

Więcej szczegółów o Państwa prawach tutaj.

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Więcej

WAŻNE: Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami, z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację niniejszego prawa będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
  1. cele przetwarzania,
  2. kategorie zebranych danych osobowych,
  3. wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,
  4. planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
  5. poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
  8. poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu  i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  9. przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator może dostarczyć osobie zainteresowanej (osobie, której dane dotyczą) kopię posiadanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie.
 4. Jeżeli Administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, Administrator może zażądać, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.
B. Prawo do sprostowania danych.

Więcej

WAŻNE: Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami, z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację niniejszego prawa będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

 1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
 2. Osoba zainteresowana może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.
 3. Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Więcej

WAŻNE: Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami, z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację niniejszego prawa będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

 1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
   o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).
 2. Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).
 3. Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),
  4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  5. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Więcej

WAŻNE: Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami, z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację niniejszego prawa będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

 1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
 2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:
  • wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, 
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
  • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
  • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
 4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
E. Prawo do przenoszenia danych.

Więcej

Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 3. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
F. Prawo do sprzeciwu.

Więcej

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

WAŻNE: Jeżeli Państwa dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, ale jednocześnie nie są Państwo naszymi Klientami, z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację niniejszego prawa będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
G. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Więcej

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
  1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
   a administratorem;
  2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
   i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
  3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego profilowaniu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
H. Prawo do wycofania zgody.

Więcej

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Osoba, której dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
I. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

VI. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

A. Informacje ogólne

Więcej

Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie (tzw. log serwera). Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

 • nasza odwiedzana strona internetowa,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość wysłanych danych w bajtach,
 • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę,
 • używana przeglądarka internetowa,
 • używany system operacyjny,
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.

Więcej
 1. Na naszej stronie internetowej lub fanpageach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od Państwa ustawień odnoszących się do prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).
 2. Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się do serwisu Facebook), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach.
 3. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla odwiedzających fanpage Facebook.

Więcej
 1. Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.
 2. Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:
 3. W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt - out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.
 4. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).
 5. W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawcom zewnętrznym, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia stosowanych na naszej stronie znajdą Państwo w naszej Polityce cookies oraz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/. Mogą Państwo wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VII. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.

Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc: 
  • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
  • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
  • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
  • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

   działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   zwani dalej Współadministratorami.
 2. Państwa dane osobowe są     W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 3. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

   Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
   Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.
 4. Państwa dane są przetwarzane w celu:
  1. nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość oraz w celach administracyjnych, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) – test równowagi dostępny na życzenie;
  2. jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
 5. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
  2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 6. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych -  po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

 7. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.

 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia
 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

VIII. Klauzula informacyjna dla Klientów, w tym dla Klientów z urzędu.

Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc: 
  • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
  • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
  • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
  • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

   działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   zwani dalej Współadministratorami.
 2. Państwa dane osobowe są  W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania  Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 3. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

   Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
   Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.
 4. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych - na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
  2. w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług prawnych – na podstawie zawartej umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
  3. w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem  z urzędu – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  4. w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków – na podstawie przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
  5. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO) – test równowagi dostępny na życzenie.
 5. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania),  naszej firmie księgowej, firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;

  2. odrębnym od nas administratorom danych - jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na Państwa rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, tj. właściwe świadczenie pomocy prawnej (zgodnie ze sztuką zawodu), wymaga ujawnienia danych tym podmiotom:

   • są to podmioty, które z racji świadczonych usług traktowane są jako odrębni od nas  administratorzy danych, samodzielnie decydujący o sposobach i zasadach przetwarzania Państwa danych np. notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi - zasady wykonywania zawodu przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
   • są to urzędy, organy państwowe, organy administracji, sądy i inne instytucje publiczne - zasady przetwarzania danych przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
  3. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 6. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

  1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
  2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
  3. Państwa dane pozyskane w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – jeśli zostaliśmy wyznaczeni Państwa pełnomocnikiem z urzędu - przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
  4. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy -  przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
  5. Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -  przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych,
   prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

IX. Klauzula informacyjna dla osób trzecich, które nie są naszymi Klientami, a których dane posiadamy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów.

Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc: 
  • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
  • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
  • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
  • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

   działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   zwani dalej Współadministratorami.
 1. Państwa dane osobowe są  W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania  Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 2. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

   Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
   Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.
 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów - na podstawie przepisów prawa regulujących zasady wykonywania naszego zawodu oraz regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej danego rodzaju (np. wymogi w zakresie dochodzenia lub obrony swoich praw) -  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych niezbędnych do właściwego świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów (np. w celu analizy i opracowania zleconej sprawy,  a następnie jej prowadzenia zgodnie z ustaloną strategią) -  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 4. Źródło pozyskania Państwa danych: Państwa dane pozyskujemy od naszych Klientów, z informacji dostępnych publicznie (np. w Internecie lub prasie), od organów, urzędów i instytucji państwowych.
 5. Kategorie danych, które posiadamy: w zależności od rodzaju świadczonej na rzecz Klienta pomocy prawnej możemy posiadać Państwa imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, dane kontaktowe, dane na temat sytuacji finansowej oraz rodzinne, wizerunek, dane wrażliwe  w postaci danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 6. Odbiorcy danych:
  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
  2. odrębnym od nas administratorom danych - jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Klientem ustalone lub jest to istotne dla ochrony interesów i dóbr Klienta, tj. właściwe świadczenie pomocy prawnej (zgodnie ze sztuką zawodu), wymaga ujawnienia danych tym podmiotom:
   • są to podmioty, które z racji świadczonych usług traktowane są jako odrębni od nas  administratorzy danych, samodzielnie decydujący o sposobach i zasadach przetwarzania Państwa danych np. notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi - zasady wykonywania zawodu przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
   • są to urzędy, organy państwowe, organy administracji, sądy i inne instytucje publiczne - zasady przetwarzania danych przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;
  3. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 7. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: Państwa dane pozyskane w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów  - przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 8. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  UWAGA! Z uwagi na potrzebę realizacji przez nas ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie przepisów prawa, wnioski o realizację Państwa takich praw jak: prawa dostępu do danych, prawa do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu – będą realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej.

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.

 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

X. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc: 
  • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
  • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
  • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
  • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

   działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   zwani dalej Współadministratorami.
 2. Państwa dane osobowe są  W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania  Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 3. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: 

   Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
   Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.
 4. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji:
   • na podstawie przepisów prawa, a dokładnie ustawy Kodeks pracy – dotyczy takich Państwa danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   • na podstawie Państwa zgody  - inne dane niż wskazane powyżej. Państwa zgoda wyrażona zostaje poprzez fakt przekazania nam tych danych w związku z rekrutacją;
  2. w celu przeprowadzenia przyszłej rekrutacji - na podstawie Państwa zgody.
 5. Odbiorcy danych:
  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania rekrutacją), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
  2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
  1. przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji, w ramach której przekazaliście nam swoje dane;
  2. przez okres do 2 lat po zakończeniu aktualnej rekrutacji, w ramach której przekazaliście nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych także w przyszłych rekrutacjach.
 7. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody -  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  1. Aktualna rekrutacja.
   W celu wzięcia udziału w aktualnej rekrutacji NALEŻY OBOWIĄZKOWO podać następujące dane:  imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Prosimy nie podawać innych danych.

  2. Wykorzystanie danych podanych na potrzeby aktualnej rekrutacji w przyszłych rekrutacjach.
   Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny.

   Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach, na podstawie dokumentów złożonych w ramach aktualnej rekrutacji, prosimy  o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach rekrutacyjnych,  w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c..”. (podpis).

XI. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook.

Więcej
 1. Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage Antkowiak Gębiak Kaszkowiak poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
  • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c., a więc: 
  • Jakub Antkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACKA JAKUB ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-724), ul. Stanisława Karwowskiego 24, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792283542, REGON: 302287723;
  • Katarzyna Antkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KATARZYNA ANTKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7752529899, REGON: 301089620;
  • Piotr Gębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GĘBIAK, z siedzibą w Poznaniu (61-287), os. Czecha 11/1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581749215, REGON: 340079030;
  • Sabina Kaszkowiak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SABINA  KASZKOWIAK z siedzibą w Poznaniu (60-211), ul. Klaudyny Potockiej 51/81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7792469620, REGON: 368113093

   działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-745), al. Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613, e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   zwani dalej Współadministratorami.
 2. Państwa dane osobowe są     W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. (dalej jako Kancelaria) w celu: rozwijania  Kancelarii poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 3. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
  1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest Katarzyna Antkowiak;
  2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest: Katarzyna Antkowiak;
  3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: 

   Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c.
   Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Katarzyny Antkowiak, która odpowie na żądanie.

 4. Informacje ogólne:
  • Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
  • Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
  • Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
  • Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  • Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
  • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  3. inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  6. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
  7. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 6. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Antkowiak Gębiak Kaszkowiak na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – test równowagi dostępny u Administratora;
  2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – test równowagi dostępny u Administratora;
  3. w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 7. Odbiorcy danych:
  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 8. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
  1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
  2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 9. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody -  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 12. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.