Legalizacja pracy cudzoziemca – czy procedura musi być długotrwała? Jak radzić sobie z przewlekłością postępowania?

30 kwietnia 2018

Coraz większym zainteresowaniem pracodawców cieszy się tematyka legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium kraju. Zatrudnienie cudzoziemca połączone jest z koniecznością przejścia przez procedurę administracyjną przed właściwym miejscowo Wojewodą
(i wspomagającym go Urzędem Wojewódzkim), w przypadku zaś obywateli państw bloku wschodniego – również przed właściwym miejscowo Starostą (i wspomagającym go Urzędem Pracy).

Pracodawcy poszukującemu rąk do pracy przyświeca przede wszystkim cel znalezienia osoby kompetentnej, która z zaangażowaniem będzie wykonywać swoje obowiązki. Nie jest to jednak jedyne kryterium. Istotna jest również możliwość podjęcia pracy w nieodległej perspektywie czasu.

Przepisy przewidują, iż decyzje Wojewody – między innymi w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pracę – winny  być wydawane w ciągu miesiąca (a w sprawie szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania, a więc od dnia wpływu wniosku do urzędu. W przypadku oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, winny one być wpisane do rejestru oświadczeń co do zasady w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Urząd Pracy oświadczenia od pracodawcy (termin ten może być wydłużony do 30 dni kalendarzowych w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego).      

Realia urzędnicze boleśnie weryfikują jednak założenia szybkiej procedury w odniesieniu do cudzoziemców. Postępowania dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia trwają w wielu urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych nawet od kilku do kilkunastu miesięcy, co wiąże się z bardzo poważnymi negatywnymi konsekwencjami zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Niejednokrotnie zaś de facto uniemożliwia pracodawcom korzystanie na bieżąco z usług pracowników – obcokrajowców.

Czy pracodawca musi godzić się z takim stanem rzeczy?

Istnieją narzędzia prawne, dzięki którym można reagować na przewlekłość działania organów administracji. Pozwalają one na skrócenie okresu oczekiwania na wydanie decyzji starosty bądź wojewody. Jak wskazuje praktyka Kancelarii pracodawca nie pozostaje bezradny w takich przypadkach. Skorzystanie z instytucji przewidzianych przez przepisy postępowania administracyjnego pozwala niejednokrotnie na zmotywowanie urzędów do sprawniejszego rozpoznawania wniosków o wydanie zezwoleń oraz rejestrowanie oświadczeń.