Jednoosobowa działalność gospodarcza – upadłość konsumencka

21 lutego 2020

Jedna z fundamentalnych zmian prawa upadłościowego dotyczyć będzie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Do tej pory liczba postępowań upadłościowych byłych przedsiębiorców była stosunkowo nieduża. W wielu bowiem przypadkach sądy już na wstępie oddalały ich wnioski. Powodem tego było niespełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, gdy wystąpił stan niewypłacalności. Jednoosobowi przedsiębiorcy często nie mieli świadomości istnienia takiego obowiązku,
a tym samym konsekwencji wynikających z jego niedopełnienia.

Po wejściu w życie nowelizacji prawa upadłościowego (po 24 marca 2020 roku) dojdzie do zrównania sytuacji jednoosobowego przedsiębiorcy z konsumentem. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i osoba prowadząca taką działalność na tych samych zasadach będą mogli ogłosić upadłość. Ustawodawca zauważył bowiem, że sytuacja jednoosobowych przedsiębiorców znacznie różni się od sytuacji spółek prawa handlowego. W tym miejscu wskazać należy, że na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1802), uproszczona zostanie procedura ogłaszania upadłości konsumentów. Sąd nie będzie bowiem badał na etapie ogłaszania upadłości zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności.
O otwarciu postępowania decydować będzie stan niewypłacalności dłużnika. Kwestia winy badana będzie na etapie ustalenia planu spłaty wierzycieli. W tym też momencie sąd będzie decydował o możliwości odmowy oddłużenia upadłego, przy czym możliwość tę ogranicza się do sytuacji celowego działania upadłego nakierowanego na trwonienie majątku, a więc prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli i wynikającego ze złej woli dłużnika.

Lidia Szofińska – aplikant adwokacki

Ilona Kotiuszko – asystent