Jak uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej?

7 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa pozwala nam ubiegać się o dofinansowanie z FGŚW w ramach przestoju ekonomicznego oraz w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Z tego artykułu uzyskasz informacji jakie są przesłanki, aby dofinansowanie otrzymać oraz jakie czynności musisz podjąć przed złożeniem wniosku.

FAZA PIERWSZA- PRZESŁANKI

 1. Status przedsiębiorcy- podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi mieś status przedsiębiorcy
 2. Nie zalegać ze składkami na koniec III kwartału 2019 r.– co do zasady przedsiębiorstwo nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu ww. zobowiązań do końca III kwartału 2019 r.
 3. Nie mogą wobec niego zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 4. Spadek obrotów gospodarczych- Odnotowanie spadku obrotów gospodarczych tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;      
  1. nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

FAZA DRUGA- WYBÓR DOFINANSOWANI

 • przestój ekonomiczny – tj. okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

W takim przypadku pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Wynagrodzenie za przestój ekonomiczny jest dofinansowywane ze FGŚP, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia tj. około 1300 zł brutto.

 • obniżony wymiar czasu pracy przy spadku obrotów gospodarczych- obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika.  Pracodawca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie dofinansowywane przez Państwo będzie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wskazanego przez GUS tj. obecnie tj. około 2.000 brutto

FAZA TRZECIA- WYBÓR PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW

Porozumienie, o którym będzie mogą poniżej należy zawrzeć z organizacjami związkowymi, zakładowymi organizacjami związkowymi bądź z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli chodzi o przedstawicieli pracowników, to w przypadku trudności z przeprowadzeniem wyborów z powodu koronawirusa, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Jeśli w przedsiębiorstwie nie zostali wcześniej wybrani przedstawiciele pracowników należy przeprowadzić ich wybór. W tym celu pracodawca powinien opracować regulamin. Co prawda przepisy prawa nie przewidują konkretnego trybu przeprowadzenia wyborów, ani treści regulaminu, natomiast w treści regulaminu warto byłoby zawrzeć m.in.:

 1.  tryb w jakim przeprowadzone zostaną wybory i sposób głosowania (np. głosowanie osobiście/ mailowo)
 2. termin wyborów,
 3. sposób i termin zgłaszania kandydatów oraz ich oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 4.  liczbę przedstawicieli, którzy zostaną wybrani

Pracodawca nie powinien ingerować w wybór przedstawicieli pracowników

FAZA CZWARTA- ZAWARCIE POROZUMIENIA

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustalają wspólnie pracodawca z przedstawicielami pracowników w porozumieniu.

W porozumieniu określa się co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy- należy pamiętać, iż dofinansowanie z FGŚP przyznawane jest na okres maksymalnie 3 miesiecy.

Porozumienie ma zastosowanie jedynie do wskazanych w nim grup zawodowych, co oznacza, iż nie ma konieczności obejmowania całego zakładu pracy porozumieniem. Jeśli natomiast pracownik nie będzie objęty porozumieniem, to pracodawca nie uzyska na niego dofinansowania z FGŚP.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

W związku z zawartym porozumieniem pracodawca nie musi indywidulanie wypowiedzieć  warunków pracy i płacy każdemu pracownikowi.

FAZA PIĄTA- ZŁOŻENIE WNIOSKU

Rekomendowanym sposobem złożenia wniosku przez Wojewódzkie Urzędy pracy jest skorzystanie z elektronicznej praformy- praca.gov.pl.

Formularz wniosku można podpisać:

 • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, 

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię porozumienia (plik w formacie jpg, pdf)
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru, plik w formacie xls lub xlsx)
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf)

FAZA SZÓSTA- OTRZYMANIE WYNAGRODZENIA

Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy wynika, iż:

 • Rozpatrzenie wniosku: w przypadku kompletnego wniosku jest on rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. WUP zobowiązany jest do wystąpienia o limit na wypłatę świadczeń. Limit jest przyznawany maksymalnie w terminie do 7 dni.
 • Wypłata świadczeń– wypłata świadczeń– będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy – w miesięcznych równych transzach (liczba transz będzie odpowiadała liczbie miesięcy wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku).
 • Sprawozdanie– w terminie 30 dni po upływie okresu pobierania świadczenia oraz okresu odpowiadającemu długością liczbie miesięcy pobierania świadczenia, przedsiębiorca składa do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na rzecz których otrzymał świadczenie.

  (źródło:https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11935797-ochrona-miejsc-pracy-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych)

aplikant radcowski
Agnieszka Andrzejewska