Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o praktyki lub zatrudnienie

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Antkowiak Gębiak i Wspólnicy spółka cywilna (wspólnicy spółki: adwokat Jakub Antkowiak, radca prawny Piotr Gębiak, radca prawny Katarzyna Antkowiak, adwokat Sabina Kaszkowiak). Nasze dane kontaktowe: Aleje Marcinkowskiego 1/6, 61 – 745 Poznań, e – mail: sekretariat@poznan-adwokaci.pl.

II. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) przeprowadzenia rekrutacji praktykantów lub kandydatów do pracy w ramach aktualnie prowadzonej przez nas rekrutacji – na podstawie Państwa zgody,
b) przeprowadzenia przyszłej rekrutacji praktykantów lub kandydatów do pracy w ramach rekrutacji, która będzie prowadzona przez nas w przyszłości – na podstawie Państwa zgody.

III. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

IV. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

a) przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko praktykanta lub pracownika, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych,
b) przez okres do 2 lat po zakończeniu rekrutacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w przyszłych rekrutacjach.

V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VI. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  • Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby aktualnej rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko praktykanta lub pracownika.
  • Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości udziału w przyszłych procesach rekrutacji na stanowisko praktykanta lub pracownika na podstawie CV złożonego w ramach aktualnej rekrutacji.

***

Informacja o formule zgody na potrzeby aktualnej rekrutacji: 

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w aktualnej rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli – umieszczenie klauzuli jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi Państwa udział w aktualnej rekrutacji: „Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c. dla praktykantów/ lub  dla kandydatów do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że: przedstawiona mi informacja jest dla mnie zrozumiała, zostałem poinformowany m.in. o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.” (podpis).

Informacja o formule zgody na potrzeby przyszłej rekrutacji: 

Jeżeli dodatkowo, na podstawie dokumentów składanych na potrzeby aktualnej rekrutacji, chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dla potrzeb aktualnej rekrutacji dokumentach, również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.”. (podpis).